| 30 مهر 1399
En | 

فرصت استثنائي

 فروش اراضي و املاك ( واحدهاي تجاري مهستان، پارسيان و نيستان و شيلان بنا و واحدهاي مسكوني و اراضي با كاربري تجاري، خدمات درون بافت و خدماتی) و فراخوان اراضی (با کاربری آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و گردشگری)

بصورت نقد و اقساط

تمدید شد

آگهي مزايده و فراخوان عمومي شماره يك

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد تعدادي از اراضي و املاك و واحدهای تجاری خود واقع در سطح استان را با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره‌گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره‌ مزایدات ذیل بصورت الكترونيكي به فروش برساند.

ردیف

شماره مزایده

ردیف

شماره مزایده

ردیف

شماره مزایده

1

2098003559000001

7

2098003559000007

13

2098003559000013

2

2098003559000002

8

2098003559000008

14

2098003559000014

3

2098003559000003

9

2098003559000009

ردیف

شماره فراخوان

4

2098003559000004

10

2098003559000010

15

2098003559000015

5

2098003559000005

11

2098003559000011

16

2098003559000016

6

2098003559000006

12

2098003559000012

17

2098003559000017

 

زمان انتشار در سايت: ساعت 10:00  صبح روز شنبه مورخ 1398/06/16

آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1398/08/11

تاريخ بازديد: از تاريخ1398/06/17 لغایت 1398/08/11  بجز روزهاي تعطيل از ساعت 08:00 صبح لغايت 13:00

آخرين مهلت ارسال اسناد و پيشنهاد قيمت: ساعت 14:30 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1398/08/11

زمان بازگشايي: ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه  مورخ 1398/08/12

زمان اعلام به برنده: روز دوشنبه مورخ 1398/08/13

ضمناً مواعد زمانی فراخوان در اسناد فراخوان قید گردیده است.

همچنین رعايت موارد ذيل الزامي مي‌باشد:

1- برگزاري مزايده و فراخوان صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي‌باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده و فراخوان شامل دريافت اسناد مزايده و فراخوان، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايي پاكات، اعلام به برنده، واريز وجه مزايده و فراخوان و ... در بستر سامانه از اين طريق امكان‌پذير مي‌باشد.

2- پيشنهاد مي‌گردد با توجه به تعدد املاك و واحدها و اراضي قابل فروش و واگذاري در مزايده و فراخوان، قبل از ارائه پيشنهاد قيمت، از واحدهاي مربوطه و اراضي بازديد بعمل آوريد.

3- اراضي ماده 100 با كاربري عمومي (آموزشي، درماني، ورزشي و فرهنگي) و ماده 22 قانون الحاق كاربري گردشگاهي پرداخت درصد نقدي بيشتر و يا اقساط كمتر ملاك تعيين برنده خواهد بود. (بند 6 شرايط عمومي فراخوان).

4- شرکت کنندگان در فراخوان (متقاضيان واگذاري اراضي در قالب ماده 100 و ماده 22بند 3) ضمن تکمیل فرم های مربوطه ملزم به ارائه موافقت اصولی معتبر از دستگاههای ذیربط براي طرح مرتبط مي باشند و با توجه به اينكه امكان بارگذاري موافقت مذكور در سامانه ستاد ايران امكان پذير نمي باشد لذا شركت كنند گان مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد قيمت نسبت به اخذ موافق مذكور اقدام نمايند، بديهي است در صورت عدم ارائه موافقت اصولي صدرالاشاره پس از بازگشايي پيشنهادات قيمت، ضمانتنامه شركت در فراخوان شركت كنندگان ضبط گرديده و شركت كنندگان حق هيچ اعتراضي را نخواهند داشت.ضمنا موافقت اصولی نبایستی با ضوابط شهرسازی و معماری و طرح مربوطه مغایرتی داشته باشد.

5- تعهد پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337.

6- لازم به ذكر است كليه مراحل شركت در مزايده و فراخوان از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت خواهد پذيرفت و اين امر مستلزم ثبت‌نام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور مي‌باشد. لذا كليه ‌علاقمندان به شركت در مزايده و فراخوان مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيباني و راهبري سامانه: 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان‌ها در سايت www.setadiran.ir  بخش "ثبت‌نام/پروفايل مزايده‌گر" موجود است.

لازم به ذكر است متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و تكميلي مي‌توانند از طريق ذيل اقدام نمايند:

از طريق مراجعه حضوري به نشاني كرج- رجايي شهر(گوهردشت)- بلوار رستاخيز- خيابان سوم غربي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز - اداره واگذاري تلفن تماس: 35830000-026 داخلي 1195- 1105   اداره پيمان و  رسيدگي داخلي 2231

 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز