| 03 تیر 1400
En | 

فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان رسمی ، پیمانی و کارکنان قراردادی

Loading
 • - -
 • - -
 • 8- عوامل ارزشیابی :

 • الف -1- اقدامات/فعالیت ها/پروژه های انتظار نتایج کمی مورد انتظار
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
 • اهم اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته نتایج حاصله درصد تحقق
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
 • ب-عوامل عمومی :

 • امتیاز مکتسبه
  داشتن برنامه و زمانبندی/تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و زمانبندی لازم برای انجام کارها وپروژه ها در فازهای مختلف برای دوره ارزشیابی و ارایه گزارش به موقع
  مسئولیت پذیری/قبول مسئولیت اقدامات فعالیتها ونتایج مربوط به حوزه فعالیت خود برخورداری از تعهد و انگیزش برای انجام فعالیتها
  تلاش و کوشش در کارها/صرف وقت و انرژی کافی جهت انجام بهینه وظایف و پیگیری امور تا حصول نتیجه کمی و کیفی مورد نظر
  کار آفرینی و نوآوری/ارائه راه کارهای مناسب جهت رفع مشکلات ارائه پیشنهادات جدید شیوه های موثر و نوین انجام کار و ارائه خدمات جدید
  کار تیمی/همکاری و رفتاراحترام آمیز با همکاران در انجام برنامه توان کار گروهی و پذیرش نظرات و راهنمایی های دیگر
 • ب-۲-فرآیندی:

 • امتیاز مکتسبه
  توسعه فردی ( آموزش )/دریافت گواهینامه آموزشی تخصصی مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب یک امتیاز)
  بکارگیری فناری های مناسب در انجام کار/توانایی به کارگیری روش های جدید فناوری اطلاعات در انجام وظایف شغلی و سازمانی
 • امتیاز مکتسبه
  دریافت تقدیر نامه از رئیس جمهور(به ازای هر تقدیر نامه 3/5 امتیاز)
  وزیر ذیربط یا معاون رئیس جمهور(به ازای هر تقدیر نامه ۲ امتیاز)
  استاندار یا معاون وزیر و همترازان(به ازای هر تقدیر نامه1/5 امتیاز)
  رئیس یا معاون موسسه دولتی (به ازای هر تقدیر نامه1امتیاز )
  کسب عنوان کارمند نمونه درسطح دستگاه
  مدیرکل مربوط( به ازای هر تقدیر نامه0/5 امتیاز)