01 بهمن 1397
En | 
 عنوانحجم تعداد دانلود
ضوابط ملي آمايش سرزمين529.12 KBدریافت129
قانون اصلاح تبصره ( )1ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ماده 1135.36 KBدریافت138
قانون اصلاح مواد 4و 6قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي131.55 KBدریافت127
قانون ايجاد شهرهاي جديد163.40 KBدریافت116
قانون برگزاري مناقصات285.07 KBدریافت120
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران164.81 KBدریافت139
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها174.97 KBدریافت124
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها146.06 KBدریافت126
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن180.74 KBدریافت104
قانون تملك آپارتمانها183.72 KBدریافت120
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها154.63 KBدریافت128
قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران135.98 KBدریافت105
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني154.41 KBدریافت124
قوانين آپارتمان نشيني167.67 KBدریافت126
وظايف مدير در اداره امور مجتمع هاي ساختماني198.53 KBدریافت132