27 مهر 1398
En | 
 عنوانحجم تعداد دانلود
ضوابط ملي آمايش سرزمين529.12 KBدانلود166
قانون اصلاح تبصره ( )1ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ماده 1135.36 KBدانلود181
قانون اصلاح مواد 4و 6قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي131.55 KBدانلود165
قانون ايجاد شهرهاي جديد163.40 KBدانلود155
قانون برگزاري مناقصات285.07 KBدانلود162
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران164.81 KBدانلود183
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها174.97 KBدانلود176
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها146.06 KBدانلود171
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن180.74 KBدانلود146
قانون تملك آپارتمانها183.72 KBدانلود168
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها154.63 KBدانلود175
قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران135.98 KBدانلود148
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني154.41 KBدانلود166
قوانين آپارتمان نشيني167.67 KBدانلود172
وظايف مدير در اداره امور مجتمع هاي ساختماني198.53 KBدانلود171