03 خرداد 1398
En | 
 عنوانحجم تعداد دانلود
ضوابط ملي آمايش سرزمين529.12 KBدریافت146
قانون اصلاح تبصره ( )1ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ماده 1135.36 KBدریافت158
قانون اصلاح مواد 4و 6قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي131.55 KBدریافت145
قانون ايجاد شهرهاي جديد163.40 KBدریافت134
قانون برگزاري مناقصات285.07 KBدریافت143
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران164.81 KBدریافت159
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها174.97 KBدریافت150
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها146.06 KBدریافت148
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن180.74 KBدریافت124
قانون تملك آپارتمانها183.72 KBدریافت145
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها154.63 KBدریافت151
قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران135.98 KBدریافت127
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني154.41 KBدریافت144
قوانين آپارتمان نشيني167.67 KBدریافت146
وظايف مدير در اداره امور مجتمع هاي ساختماني198.53 KBدریافت147