| 03 تیر 1400
En | 
 عنوانحجم تعداد دانلود
ضوابط ملي آمايش سرزمين529.12 KBدانلود394
قانون اصلاح تبصره ( )1ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ماده 1135.36 KBدانلود429
قانون اصلاح مواد 4و 6قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي131.55 KBدانلود408
قانون ايجاد شهرهاي جديد163.40 KBدانلود383
قانون برگزاري مناقصات285.07 KBدانلود386
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران164.81 KBدانلود395
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها174.97 KBدانلود417
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها146.06 KBدانلود401
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن180.74 KBدانلود314
قانون تملك آپارتمانها183.72 KBدانلود280
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها154.63 KBدانلود316
قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران135.98 KBدانلود254
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني154.41 KBدانلود298
قوانين آپارتمان نشيني167.67 KBدانلود299
وظايف مدير در اداره امور مجتمع هاي ساختماني198.53 KBدانلود314