03 فروردین 1398
En | 
 عنوانحجم تعداد دانلود
ضوابط ملي آمايش سرزمين529.12 KBدریافت137
قانون اصلاح تبصره ( )1ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها ماده 1135.36 KBدریافت150
قانون اصلاح مواد 4و 6قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي131.55 KBدریافت136
قانون ايجاد شهرهاي جديد163.40 KBدریافت127
قانون برگزاري مناقصات285.07 KBدریافت133
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران164.81 KBدریافت148
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها174.97 KBدریافت136
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها146.06 KBدریافت136
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن180.74 KBدریافت114
قانون تملك آپارتمانها183.72 KBدریافت133
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها154.63 KBدریافت137
قانون راجع به تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران135.98 KBدریافت118
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني154.41 KBدریافت137
قوانين آپارتمان نشيني167.67 KBدریافت136
وظايف مدير در اداره امور مجتمع هاي ساختماني198.53 KBدریافت141