| 16 مرداد 1399
En | 
   تقي رضايي

تحصيلات : مهندس عمران كارشناس ارشد مديريت اجرايي  و دانشجوی دکتری مدیریت                                                                                                    

 

سوابق اجرایی

 

 

 -     مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز از تاریخ 18/09/1395

 

 

 -     عضو هيات مديره و معاون فني و اجرايي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي كشور

-     مجري طرح مصلي حضرت امام خميني ( ره) تهران 

 

-    مديركل مسكن و شهرسازي استان تهران

-     مدير برگزيده جشنواره شهيد رجايي

 

 

-    رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمان

-     رئيس هيات مديره شركت عمران مسكن سازان استان ( بافت فرسوده)

-     عضو هيات مديره بهسازي بافت تاريخي قلعه اردشير قلعه دختر كرمان 

 

 

-    مدير حوادث غير مترقبه استانداري

-     مدير كل دفتر فني استانداري

-     سرپرست معاونت عمراني استانداري

-     رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان

-     رئيس هيات مديره شركت عمران و مسكن سازان استان ( بافت فرسوده)

-     رئيس شوراي سازمان اتوبوسراني شهرداري زنجان

-     عضو شوراي سازمان عمران شهرداري زنجان

-     عضو هيات مديره فضاي سبز شهرداري زنجان

-     عضو اصلي هيات مديره آب و فاضلاب استان

-     بازرس وزارت تعاون در اتاق تعاون استان

-     عضو شوراي حل اختلاف ادارات استان

-     نماينده وزارت كشور در كميسيون ماده 100 شهرداري زنجان

-     نماينده وزارت كشور در كميسيون تغيير كاربري اراضي استان

-     عضو كميسيون رسيدگي اداره كل نوسازي مدارس استان

-     مسئول فني اداره كل زندانهاي استان