05 مهر 1400
En | 
Loading
  • استعلامات نوعيت اراضي (کمیسیون ماده 12)توضیحات : 

1-  در صورت ارائه وكالتنامه حق پيگيري و ابلاغ راي كميسيون ماده 12 صراحتاً بيان شود.

2- در صورت عدم نياز به طرح در كميسيون  (حسب مطابقت با موارد مندرج در ضوابط و دستورالعمل ها) پاسخ استعلام ظرف 2 الی 4 روز کاری ارسال می گردد.

3- طبق ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مهلت رسيدگي و پاسخگويي به پرونده هاي مطروحه در كمسيون ماده 12، از زمان تكميل پرونده در صورت عدم نقص، 30 روز كاري مي باشد.  

4- اراضي و املاك مورد استعلام مي بايست بلا معارض و قابل بازديد باشند.

5- موقعيت اراضي و املاكي كه از سوي مالك يا وكيل وي تعرفه مي گردد مي بايست منطبق به اسناد مالكيت و نقشه هوايي ارائه شده باشد. در صورت هرگونه مغايرت تبعات آن متوجه مالك و مرجع تاييد كننده نقشه خواهد بود.

6- گردش كار مزبور و زمانهاي اعلامي در خصوص كليه اراضي و املاك با وضعيت مشخص و عادي ثبتي، مالكيتي و ... بوده و در پرونده هايي كه نياز به بررسي بيشتر دارند به اقتضاء آن زمان بيشتري مي طلبد.