05 مهر 1400
En | 

منشور عفاف و حجاب اداره کل راه و شهرسازي استان البرز

ما کارکنان اداره کل راه و شهرسازي استان البرز براساس وظیفه و تکلیف شرعی موارد ذیل را ترویج و رعایت مینماییم:

  1. ما به حکم قرآن، سیره نبوي و ائمه معصومین و براي دستیابی به تزکیه نفس، عفت و پاکدامنی و تقویت ارکان جامعه اسلامی، خود را ملزم به رعایت حدود پوشش اسلامی مینماییم
  2. ما حفظ عفاف و حجاب را براي زنان و مردان، یک هدیه الهی دانسته و عفاف و حجاب را در نگاه، پوشش، گفتار و رفتار رعایت مینماییم
  3. ما با استفاده از رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالی) نقش عفاف و حجاب را در سالم سازي و ایمنی جامعه، کلیدي دانسته و با معاشرت مناسب و حفظ کرامت انسانی و ضوابط اسلامی از آن پیروي مینماییم
  4. ما موازین عفاف و حجاب و احترام به حقوق دیگران را جهت کسب مقامات والاي انسانی و دستیابی به نعمتهاي الهی در دنیا و آخرت رعایت مینماییم تا ادامه دهنده راه امام و شهدا باشیم
  5. با توجه به نقش بازدارندگی فرایض دینی به ویژه نماز، تلاش میکنیم با گسترش اقامه نماز در حفظ و تقویت حیاء و عفاف استفاده نماییم
  6. همه ما معتقدیم که تقویت حجاب و عفاف باعث حفظ ارزشهاي انسانی و بهترین راه مبارزه با جنگ نرم دشمن و مواجهه با تهاجم فرهنگی است
  7. همه ما با انجام مطالعه و آگاهی در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تلاش و آن را براي دوستان و اطرافیان تبیین مینماییم
  8. همه ما  برابر دستورالعملهاي مربوطه حدود پوشش اسلامی را رعایت مینماییم .